Juridische vermeldingen

De huidige website https://costume-car.com/ wordt beheerd door het bedrijf COSTUME CAR, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op

De publicatiedirecteur van deze site is Costume Car

Het administratieve en technische beheer is toevertrouwd aan ROBUSMEDIA

De site wordt gehost door

Toegang tot de site

De gebruiker van deze site erkent dat hij beschikt over de nodige vaardigheden en middelen om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. Het dient te worden herinnerd dat het op frauduleuze wijze toegang verkrijgen tot of blijven in een computersysteem, het belemmeren of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten zijn die strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De website https://www.costume-cars.com is zowel een creatie beschermd door het auteursrecht als een database waarop Costume Car de auteursrechten en de rechten als producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, openbare mededeling, verhuur en andere exploitatie, wijziging van de gehele of een deel van deze site in welke vorm en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Costume Car. De inhoud van de database is beschermd door een sui generis recht dat de producent het recht geeft elke extractie en/of hergebruik van de gehele of een deel van deze inhoud te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

Waarschuwing met betrekking tot de verstrekte informatie op de site

Costume Car besteedt de grootste zorg aan het creëren en bijwerken van de site. Costume Car, de uitgever van deze site, streeft ernaar om naar beste vermogen de juistheid en actualiteit van de informatie op de site te waarborgen op het moment van publicatie. Echter, Costume Car garandeert op geen enkele wijze de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van de op de site beschikbare informatie en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de informatie en documenten op de site te wijzigen of te corrigeren.

Daarom wijst Costume Car elke verantwoordelijkheid af voor enige onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of wijziging met betrekking tot de beschikbare informatie op deze site, met name in geval van veranderingen in administratieve en juridische bepalingen, evenals voor alle schade die voortvloeit uit frauduleuze inmenging door een derde, vooral wanneer dit zou leiden tot een wijziging van de op deze site beschikbare informatie. In dit verband kan Costume Car niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina’s en voor het gebruik dat door de gebruiker van de site kan worden gemaakt, namelijk voor alle directe of indirecte schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de site door wie dan ook of door de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site. Bovendien kan Costume Car in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de interpretatie en/of het gebruik van de op deze site beschikbare informatie.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks die toegang bieden tot sites die niet worden beheerd door Costume Car. Bijgevolg kan Costume Car niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waartoe de gebruiker op deze manier toegang heeft. Costume Car is niet verantwoordelijk voor de naleving van de openbare orde en goede zeden, noch voor het privacybeleid of het gebruik van persoonsgegevens op deze sites.

Door toegang te krijgen tot een andere site via een hyperlink, aanvaardt de gebruiker dat dit op eigen risico gebeurt. Bijgevolg kan Costume Car niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot een andere site via een hyperlink. Tot slot moet de creatie van hyperlinks naar onze site voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de uitgever.

Wijziging van deze vermeldingen en toepasselijk recht

De toepasselijke wetgeving is het Belgisch recht. Costume Car behoudt zich het recht voor om deze vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.